Saturday, January 13, 2007

perbedaannya ialah..

1. Perbedaan Nabi dan Rosul adalah
- Nabi adalah hamba Alloh yang menerima wahyu berisi suatu syari'at,
namun ia tidak mendapat perintah untuk men-tabligh-kannya,
- Rasul adalah hamba Alloh yang menerima wahyu berisi syari'at dan ia
mendapat perintah untuk men-tabligh-kannya dan mengamalkannya
Maka: setiap Rasul adalah Nabi namun tidak setiap Nabi adalah Rasul.
Nabi yang pertama adalah Adam 'Alaihis-salam dan Rasul yang pertama diutus
adalah Nuh 'Alaihis-salam.
Rasululloh Shollallohu 'alaihi wa sallam dianggkat menjadi Nabi ketika
menerima wahyu surat Al-'Alaq : 1 - 5;
Kemudian beliau diangkat menjadi Rasul setelah menerima wahyu surat
Al-Muddatsir : 1-7
Dikutip dengan penyederhanaan bahasa, dari :
Terjemahan Syarh Tsalasatul Ushul(Mengenal Allah, Rasul,& Dienul Islam),
hal 180, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Penerbit Al-Qowam ,
Cet II (revisi) Nov 2000 M, Solo.

2 Beda Syetan, Iblis, dan Jin

=== SYETAN ===
- Syetan adalah makhluq Alloh yang kerjanya mengajak manusia kepada
perbuatan jahat dan keji serta berbohong. Diantara yang harus kita
ketahui tentang syetan ini antara lain :
a
. Syetan Mengajak Manusia kepada Perbuatan Keji
Allah berfirman :
"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan
mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah:
169)
b.
Syetan adalah Musuh yang nyata bagi Manusia.
Allah berfirman :
"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan,
dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu
musuh yang nyata bagimu." (QS Al-Baqarah: 208)
c.
Syetan Memberi Janji dan Angan-angan Kosong
Alloh berfirman :

"Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan
angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan
kepada mereka selain dari tipuan belaka." (QS An-Nisa: 120 )
d.
Syetan ada juga yang dalam bentuk manusia.
Alloh berfirman :
"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu
syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian
mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang
indah-indah untuk menipu (manusia) . Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya
mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka
ada-adakan." (QS Al-An'am: 112)
Dalam ayat yang lain Alloh berfirman :
"Katakanlah: "Aku berlidung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sesembahan
manusia. (berlindung) Dari kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi, yang
membisikkan ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia." (QS
An-Naas: 1-6)

=== IBLIS ===
- Iblis adalah makhluq Alloh yang durhaka dari jenis Jin dan bukan jenis
manusia.
Alloh berfirman :
"Dan ketika Kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada
Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin,
maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan
turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka
adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang
yang zalim." (QS Al-Kahfi: 50)
Kedurhakaan Iblis adalah adanya rasa kesombongan dan tinggi hati. Dia
merasa dirinya jauh lebih baik dari Adam. Allah berfirman:
"Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu Aku menyuruhmu?"
Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari
api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah." (QS Al-A'raaf: 12 )


Ciri yang paling utama dari Iblis adalah dia tidak mati-mati sampai hari
kiamat. Dan penangguhan usianya itu memang telah diberikan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala
Alloh berfirman :
"Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan."
Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh."
(QS Al-A'raaf: 14-15 )
Dalam ayat yang lain disebutkan :
"Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka
dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang
yang diberi tangguh, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya."
(QS Shaad: 79-81 )
Jadi iblis adalah nama seorang jin yang hidup di masa penciptaan Adam
'Alaihis-salam. dan tidak mati-mati sampai hari yang ditentukan kelak.


=== JIN ===
- Jin adalah makhluq Alloh yang dibanyak tempat disebutkan oleh Alloh
dalam Al-qur'an. Bahkan ada satu surat dalam Al-Qur'an yang khusus
membahas tentang jin, yaitu surat Al-Jin. Pelajaran yang bisa diambil
dari Al-qur'an antara lain :
a.
Jin diciptakan oleh Allah dari api.
Alloh berfirman :
"Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat
panas." (QS.Al-Hijr: 27)
"Dan Dia menciptakan jin dari nyala api." (QS.Ar-Rahman: 15 )
b.
Jin ada yang muslim dan ada juga yang tidak.
Alloh berfirman :
"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara
kami ada yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang
berbeda-beda." (QS Al-Jin:11 )
Contoh jin Muslim antara lain seperti Firman Alloh :
"Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung
lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan)." (QS An-Naml: 17 )
Wallohu a'lam

dikutip dari milis assunnah

No comments: